ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบจ.ยะลา ส่งเสริมการสอนอ่านภาษาสู่อาเซียน จัดฝึกทักษะการสื่อสารภาษามลายูในชีวิตประจำวัน

วันที่ลงข่าว: 29/01/19

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ส่งเสริมการสอนอ่านภาษาสู่อาเซียน จัดฝึกทักษะการสื่อสารภาษามลายูในชีวิตประจำวัน ให้ครู อาสาสมัครสอน และประชาชน ต่อยอดความรู้สู่เด็ก และเยาวชน 

          วันที่ 26 ม.ค. 62)นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสอนอ่านภาษาสู่อาเซียน (ภาษามลายู) ประจำปี 2562 ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษามลายูได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา สามารถนำความรู้ และทักษะทางภาษาไปใช้ในการติดต่อสื่อสารในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอด การคิดและวิเคราะห์ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป 

          นายจำรัส สีทองชื่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมการสอนอ่านภาษาสู่อาเซียน สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก และผู้ร่วมก่อตั้งประชาคมอาเซียน เป็นประชาคมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความหลากหลายทางด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม ภาษาอาเซียนที่ใช้เป็นภาษากลางในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ แม้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของประชาคมอาเซียนในการติดต่อสื่อสารก็ตาม ภาษามลายู ถือเป็นอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันในการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร และการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษา เพื่อสร้างความสามัคคี และความเข้าใจกันในสังคม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการสอนอ่านภาษาสู่อาเซียน (ภาษามลายู) ขึ้น จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ครู อาสาสมัครสอน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่สนใจ รุ่นละ 120 คน จาก 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยะลา รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 480 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก