ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เชียงดาว เดินหน้าส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มั่นคงและยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 29/01/19

            ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เชียงดาว เดินหน้าส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อสังคมไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

            ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เกิดขึ้นจากการหาแนวทางที่จะสามารถช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบท มีฐานะยากจนและไม่มีอาชีพที่แน่นอนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะต้องให้ผู้พิการและครอบครัวได้ประกอบอาชีพอิสระที่มั่นคง ยั่งยืน และเป็นอาชีพที่ทำได้จริงด้วยตนเอง ใช้พื้นที่น้อย ลงทุนต่ำ รายได้ดี และที่สำคัญเมื่อทำแล้วต้องขายได้ มีรายได้เพียงพอกับการดูแลตนเองและคนในครอบครัว จึงได้มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้พิการขึ้นมาภายใต้แบรนด์ “ยิ้มสู้” เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับผู้พิการ โดยปัจจุบันได้นำสินค้าเข้าวางจำหน่ายในห้างแม็คโครในเขตจังหวัดภาคเหนือและมีแผนที่จะขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งการสนับสนุนสินค้าต่างๆ ภายใต้แบรนด์ยิ้มสู้ ก็เท่ากับกว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะได้มีส่วนในการช่วยเหลือผู้พิการนั่นเอง 

            ด้าน นายสมศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว กล่าวว่า จุดเด่นของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน คือ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ “คนพิการ ผู้แลคนพิการ และครอบครัวของผู้พิการ” และอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรอาชีพที่ใช้เวลาการฝึกอบรมนานที่สุด รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน หรือ 100 วัน ซึ่งหลังจากดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ มาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมอบรมจำนวนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 287 ครอบครัว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม ผู้พิการ ผู้ดูแล หรือ ครอบครัวของผู้พิการจะต้องมาอาศัยและใช้ชีวิตกินนอนและพักอาศัยอยู่ภายในศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเพื่อให้เกิดการปรับตัว เปลี่ยนวิธีคิด ควบคู่ไปกับการเรียนรู้งานในอาชีพต่างๆ อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทุกขั้นตอนทั้ง การเพาะปลูก การผลิต การบริหารต้นทุนรายรับ-รายจ่าย การแปรรูป การตลาด และการจัดจำหน่าย ของการฝึกอาชีพ 3 ด้านคือการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีรอบการผลิตต่ำใช้เวลาเพียง 45 วัน และมีความต้องการของตลาดสูง รวมไปถึงอาชีพอื่นๆ ที่ผู้พิการสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้เช่นการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น 

         ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่มากถึง 33 ไร่ โดยได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกฝนอาชีพทางด้านการเกษตรต่างๆ อีกส่วนหนึ่งคือการฝึกอาชีพด้านการบริการและงานโรงแรม ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงพัฒนาสายอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้ในท้องถิ่น และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับทุกคนหรือ tourism for all ถ้าหากการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะสามารถฝึกอาชีพผู้พิการในสาขาอาชีพต่างๆ ได้มากกว่า 1 พันคนต่อปี และจากการทำงานที่ผ่านมายังพบว่ามีผู้พิการอีกเป็นจำนวนมากมีศักยภาพ มีความรู้ และความสามารถในการเป็นผู้นำคนพิการ และพร้อมจะช่วยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องอาชีพต่างๆ ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งจะทำเกิดการขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้พิการที่รวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก