ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เยาวชนอาเซียนดูงานศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ คาดว่าจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลับใช้ในการพัฒนาอาเซียนในอนาคตต่อไป

วันที่ลงข่าว: 18/01/19

          วันนี้ 17 ม.ค.62 นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน และนอกกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 70 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 3 โดยในวันนี้ได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีผู้บริหารของศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯพร้อมด้วยบุคคลากรให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร

        นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สวท.สกลนครถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า ตนได้เริ่มดำเนินโครงการมาแล้วเป็นเวลาสามปี โดยในสามปีแรกจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสครองราชย์ครบรอบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระชนมายุครบ 7 รอบ โดยได้นำองค์ความรู้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ให้กับเยาวชนอาเซียนได้เรียนรู้ถึงเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นหลักสากลที่สามารถจะนำไปเผยแพร่และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในปีแรกปรากฏว่าได้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าประทับใจและได้ผลตอบรับได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการดำเนินการต่อมาถึงปีที่ 2 และปีที่ 3 โดยในปีนี้ 2562 ได้เชิญเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ โดยแต่ละประเทศก็จะส่งเยาวชนมาร่วมโครงการฯ ประเทศละ 4 ถึง 5 คน และยังมีอีก 2 ประเทศที่เป็นส่วนขยายที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปปรับใช้ยังประเทศของตนเอง นั่นคือ สหราชอาณาจักรภูฏานและประเทศติมอร์ เลสเต ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมดจะเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านประมง ด้านปศุสัตว์และด้านอื่นๆ เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือประชาชนให้มีความยั่งยืนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งจะได้มีการพัฒนาไปในรูปแบบที่ยั่งยืน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับประเทศอาเซียนได้อีกด้วย

    นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงผลที่คาดหวังว่าจะได้รับคือ ตนอยากจะให้เยาวชนนั้นได้นำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในประเทศของตัวเอง ซึ่งเยาวชนนั้นอาจจะเห็นปัญหาและนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปปรับใช้ทั้งด้านของการเกษตรรวมทั้งด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านของสาธารณสุข หวังว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้นำเอาหลักคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปพัฒนาประเทศให้มีความก้าวไกลแต่ยังดำรงความยั่งยืนอยู่ได้

        จากนั้นคณะเยาวชนจากประเทศอาเซียนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ยังฐานเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานฯ อาทิ ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้กิจกรรมศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรแบบผสมผสาน , ฐานเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาปศุสัตว์ 3 ดำมหัศจรรย์และฐานเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้กิจกรรมการพัฒนาด้านการประมง จากนั้นในวันพรุ่งนี้ (18 ม.ค.62) คณะเยาวชนอาเซียนได้เดินทางไปศึกษาดูงานยังอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก