ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำร่างเอกสารก่อนประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านขยะทะเล

วันที่ลงข่าว: 18/01/19

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำร่างเอกสารก่อนประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านขยะทะเล เพื่อเสนอที่ประชุมผู้นำอาเซียนให้การรับรองและใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาขยะทะเล

          นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเชีย ลาว มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และเมียนมา ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมระดับอาเซียนเพื่อจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2562 

         นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขยะทะเล เป็นปัญหาระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติ เพื่อดำเนินการลดปัญหาดังกล่าวอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำในการยกระดับความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเลให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งต่อยอดจากการประชุมอาเซียน เรื่อง "การลดปริมาณขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน" ที่ในจังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ซึ่งผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าวจะอยู่ในรูปของปฏิญญา (Declaration) และกรอบการปฏิบัติ (Framework of Action) ของอาเซียนด้านการดำเนินการแก้ปัญหาขยะทะเล

         ขณะที่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า หลังจากนี้จะนำร่างเอกสารผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอการประชุมผู้นำอาเซียน เพื่อให้การรับรองและใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและแก้ปัญหาขยะทะเลในระดับภูมิภาคต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก