ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดกาญจนบุรียกย่องเชิดชูผู้พิการต้นแบบและองค์กรคนพิการดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ลงข่าว: 18/01/19

            จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้คนพิการในการมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและทั่วถึง พร้อมยกย่องผู้พิการต้นแบบและองค์กรคนพิการดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ

            วันที่ 17 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น จากที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาญจนบุรี และนางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการ เจ้าหน้าที่ เด็กนักเรียนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายอาสาสมัครด้านคนพิการ เข้าร่วมงาน จำนวน 360 คน 

            สำหรับในปีนี้ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือการเสริมพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ.2570 ภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปลี่ยนจาก ภาระ เป็น พลัง และยังได้ทำแผนฯ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานราชการ และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีที่ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ มอบเกียรติบัตรองค์กรคนพิการดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบ และกิจกรรมการมอบเก้าอี้พาสุขให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งได้นำผู้พิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่ายอาสาสมัครด้านคนพิการ เดินทางไปร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก