ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครสวรรค์จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “เสริมพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม”

วันที่ลงข่าว: 16/01/19

        วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (leave no one behind) โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน หน่วยงานต่างๆ กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการได้ร่วมในกิจกรรม ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดงาน เพื่อส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมได้อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ อีกทั้งยังเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน ในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ ที่เป็นแบบอย่างทางสังคม โดยมี คนพิการ ครอบครัวผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 500 คน 

        สืบเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (leave no one behind) และกำหนดนโยบายในการมุ่งเน้นการลดการเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม จังหวัดอุทัยธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเปลี่ยนจาก “ภาระ” มาเป็น “พลัง” ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิ ที่เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดงความสามารถของคนพิการ การมอีบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่สนับสนุนคนพิการ การมอบรถเข็น ให้แก่คนพิการ การจัดนิทรรศการ และการสาธิตอาชีพคนพิการ อีกทั้งยังมีการจับสลากหมายเลขผู้เข้าร่วมงาน รับรางวัลอีกมากมาย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต่างรู้สึกดีใจกันมาก พร้อมสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ไปตลอด 

        ประกอบด้วย พิธีถวายความเคารพเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การกล่าวคำปฏิญาณของจิตอาสาฯ พร้อมมอบน้ำหมักชีวภาพและถังสีให้ส่วนราชการ จิตอาสาได้นำไปใช้ในการทำกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้มีกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง กิจกรรมทาสีฟุตบาทจราจร และกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมัก พร้อมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลกลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขอความร่วมมือส่วนราชการ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมลดปริมาณขยะจากต้นทาง รวมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนำขยะที่สามารถย่อยสลายได้ มาทำน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ปรับปรุงดินในพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และนำเศษใบไม้มาจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้บำรุงรักษาต้นไม้ และใช้ในประโยชน์อื่นๆ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงดิน และบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดเป็นอย่างดี และยังได้รับการสนับสนุนสารเร่ง พด.1 และ พด.6 เพื่อทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ จากสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ และได้รับการสนับสนุนมูลสัตว์เพื่อจัดทำปุ๋ยหมัก จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มจิตอาสาฯที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถทำให้ปริมาณขยะลดน้อยลง สามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้อีกทาง และอาจเป็นต้นแบบในการบริหารจัดขยะให้กับส่วนราชการอื่นๆ นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก