ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมวันเด็กพิเศษ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษยะลา” ครั้งที่ 13

วันที่ลงข่าว: 11/01/19

          ยะลา - อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมวันเด็กพิเศษ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษยะลา” ครั้งที่ 13 มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการทุกประเภท

          วันที่ 10 ม.ค. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) บรรดาเยาวชนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญาในพื้นที่ จ.ยะลา จำนวนมาก ได้เดินทางร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดขึ้น ภายใต้ชื่อ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษยะลา” ครั้งที่ 13 ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการทุกประเภท โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

          นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เด็กพิเศษยังขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉกเช่นเด็กปกติทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการสำหรับเด็กพิเศษเป็นการเฉพาะขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ” โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2550 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2562 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 13

          โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษมีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กพิเศษ และเพื่อให้เด็กพิเศษที่เข้าร่วมงานได้รับความรัก ความปรารถนาดีจากสังคม ที่มอบให้อย่างมีความสุข

          ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรม “เพาะต้นกล้า ค้นหาฮีโร่พาราลิมปิก” กิจกรรม “เพาะต้นกล้า ค้นหาอาชีพ สานฝันเด็กพิเศษ” กิจกรรม “เพิ่มพลังสมองด้วยสองมือแม่” กิจกรรม “เสริมสร้างสุข Healthy for kids” กิจกรรม “ถ่ายภาพประทับใจ Gallery Happiness” กิจกรรมภาคเวที “สานฝันปันสุข Fun & Happiness Sharing” กิจกรรมภาคสนาม “ปันรักให้น้อง Love Sharing” บริการรัฐสวัสดิการ “เด็กพิเศษกับโอกาสทางสังคม” บริการลานอาหารและเครื่องดื่ม “สุข เต็ม อิ่ม Happy be full” และกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดของเด็กพิเศษ และนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติ

          รองนายก อบจ.ยะลา ยังกล่าวอีกว่า การจัดโครงการ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ” ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้นกว่า 20 หน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงาน ห้างร้าน เครือข่าย กลุ่มบุคคลต่างๆ ใน จ.ยะลา รวมถึงบริษัทสิงห์ คอร์ปอเรชั่น โดยการประสานงานของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพื่อส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีให้แก่เด็กพิเศษที่เข้าร่วมโครงการด้วย

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/south/detail/9620000003243
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก