ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 มุ่งเสริมพลังคนพิการและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้อย่างปกติสุข

วันที่ลงข่าว: 11/01/19

            วันที่ 10 ม.ค.62  เวลา 10.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด"กิจกรรมเสริมพลังคนพิการและประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรม" 

            ทั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 800 คน 

            นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกมีผู้พิการจำนวนกว่า 28,000 คน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ( Love no one Behind) 

            โดยกำหนดนโยบายในการที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคม จังหวัดพิษณุโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยเปลี่ยนจากภาระให้เป็นพลังภายใต้วิสัยคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ที่ เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติระยะ 20 ปี จึงมุ่งเน้นผลักดันให้เกิดมาตรการและกลไกการเสริมพลังคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่รวมกับคนทั่วไปได้อย่างปกติสุข

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก