ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนองคาย เฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ

วันที่ลงข่าว: 11/01/19

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ

         ที่โรงแรมรอยัลนาคารา เขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

         โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการจัดขึ้นเพื่อให้เด็กพิการและสตรีพิการรวมทั้งครอบครัวของเด็กพิการและสตรีพิการ รู้วิธีการป้องกันการเกิดความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทั้งร่างกายและจิตใจ เข้าใจเรื่องสิทธิของเด็กพิการและสตรีพิการเป็นการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กหญิงพิการและสตรีพิการ และเพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพอนามัยและความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ อาสาสมัคร ผู้ช่วยคนพิการ สตรีพิการ เด็กพิการ และผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 250 คน.

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก