ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดปทุมธานี จัด งานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานีภายใต้หัวข้อ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม ”

วันที่ลงข่าว: 11/01/19

        ที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี นางณิรมล เกิดแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากลและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 

 

        โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับปี 2561 จัดขึ้น (วันที่ 10 มกราคม 2562) โดยกำหนดประเด็นหลักการ ภายใต้หัวข้อ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม ” ส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัว ได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกัน โดยมี กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม จำนวน 800 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก