ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงาน ก.พ. ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียนของประเทศไทย

วันที่ลงข่าว: 10/01/19

          นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 หรือ The 20th ASEAN Cooperation on Civil Service Matters ระหว่าง ปี พ.ศ. 2562 - 2563 ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าว นับเป็นโอกาสสำคัญที่สำนักงาน ก.พ. จะแสดงถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งความก้าวหน้าและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของประเทศไทยให้ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ต่อประเทศอาเซียนในวาระการดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 ดังกล่าวนั้น สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) สำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 20 คือ “ยกระดับ ฉับไว ก้าวใหม่ราชการอาเซียน หรือ Accelerating Agile ASEAN Civil Service” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดหลัก (Theme) ของการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) และเพื่อให้การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียนและการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

        สำนักงาน ก.พ. จึงพิจารณาเห็นความจำเป็นที่กระตุ้นการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากข้าราชการทั่วไป เพื่อร่วมกันผลักดันภารกิจและร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม สำนักงาน ก.พ. ขอประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ. อาเซียนของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/ACCSM20th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก