ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นครพนม นำงานฝีมือคนพิการจัดแสดงโชว์ สร้างการรับรู้และการสนับสนุนในระดับพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 10/01/19

        ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน วันคนพิการสากลจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561 

        จากที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ ทำให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เกิดการยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ซึ่งในปีนี้จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคเอกชนและประชาชน จัดงานคนพิการสากลจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้แนวคิด การเสริมพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค 

        ภายในงาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการ กลุ่มคนพิการตลอดจนครอบครัวคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกฝนทักษะและพัฒนาการในด้านต่างๆของผู้พิการและผู้สูงอายุ ทั้งด้านความคิด สติปัญญา สมาธิ และร่างกาย จนมีผลผลิต ชิ้นงาน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาอย่างมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ ผ้าย้อมคราม กระเป๋าถือ เครื่องจักสาน พวงกุญแจ ดอกไม้ ของชำร่วย อาหาร ขนมและผลิตผลทางการเกษตรมาจัดแสดงโชว์และวางจำหน่ายในราคาเริ่มต้น 10 บาทขึ้นไป เป็นการสร้างการรับรู้และส่งเสริมสนับสนุนให้คนในพื้นที่เห็นถึงความสามารถของผู้พิการตลอดจนผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคคลเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ เช่นการร่ายรำ การร้องเพลง การทำกิจกรรมชิงโชคของรางวัลที่หน่วยงานต่างๆนำมาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ตู้เย็น พัดลม จักรยานและของอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงการมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แก่คนพิการดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ มอบเก้าอี้สุขาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปส่งต่อยังคนพิการในพื้นที่ มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์คนพิการทั่วไป จำนวน 3 แห่ง มอบรถโยกคนพิการ จำนวน 5 ราย รวมถึงการจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ การสร้างอาชีพ เพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นศักยภาพของผู้พิการที่ไม่ได้ลดน้อยลงไป ยังสามารถใช้สิตปัญญาและความเชี่ยวชาญในการทำงานเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก