ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ลงข่าว: 03/01/19

        วันที่ 25 ธ.ค.61 ที่ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ อย่างยิ่งกลุ่มผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

        จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย อาทิ สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่งถึงและเท่าเทียม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2570 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงหนังตะลุง “หนังเบสน้อย ตะลุงสากล” ซึ่งเป็นเยาวชนคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย การเปิดเทปบันทึกคำปราศรัยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 การฉายวิดีทัศน์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ของประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครศรีธรรมราช การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2561 การมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ การมอบกายอุปกรณ์แก่คนพิการ การมอบของรางวัลพิเศษและของรางวัลต่างๆ มากมายแก่คนพิการที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ การสาธิตอาชีพสำหรับคนพิการ และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ รวมทั้งการแสดงความสามารถบนเวทีของคนพิการประเภทต่างๆ สร้างความสุขสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงาน

        ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ มีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ และประเทศไทยในฐานะองค์การสมาชิก โดยคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้มีการขานรับวันคนพิการสากลและกีฬาเฟสปิกเกมส์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคนพิการในด้านต่างๆ ทั่วประเทศ วันคนพิการสากล มีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสความเข้าใจต่อคนพิการและระดมการสนับสนุนแก่คนพิการเพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ นอกจากนี้ก็ยังช่วยสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อคนพิการในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ และให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เกิดการยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์