ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลัง และการเอาประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม”

วันที่ลงข่าว: 03/01/19

          วันที่ 24 ธ.ค. 61 นางสาวรุ่งทิพย์ เอี่ยมจุ้ย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลัง และการเอาประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และคนในสังคม ได้ตระหนักในศักยภาพของคนพิการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือกันในการพัฒนาชีวิตคนพิการ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการทั้งรถเข็นวีลแชร์ รถสามล้อโยก การแสดงบนเวที การมอบของขวัญให้กับคนพิการ ตลอดจนการแสดงนิทรรศการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ในวันและเวลาดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก