ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ระนอง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

วันที่ลงข่าว: 21/12/18

          จังหวัดระนอง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรม สร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วม และได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทางการศึกษา สังคม และด้านอาชีพ

วันที่ 21ธ.ค. 61 ที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาบ้านทุ่งยอตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายโชตินรินทร์  เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี 2561 โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วม และได้รับโอกาสเข้าถึงบริการสวัสดิการทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม และด้านอาชีพ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพที่ดีต่อไป และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเกี่ยวกับคนพิการ

          อีกทั้ง เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลความต้องการจำเป็นของคนพิการ และปฏิบัติต่อคนพิการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยความเสมอภาค ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคนพิการ จดทะเบียนและต่อสมุดคนพิการ การแนะแนว และฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ การเล่นเกม จัดเลี้ยงอาหาร และของขวัญให้คนพิการ การตรวจพัฒนาการเด็กและให้คำปรึกษา จัดแสดงสื่ออุปกรณ์สำหรับพัฒนาเด็กพิการ สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก