ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมนำส่วนราชการในระดับจังหวัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่ อ.ประโคนชัย

วันที่ลงข่าว: 21/12/18

          วันที่ 20 ธ.ค. 61  เวลา 09.30 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นำแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารสุข หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมกับออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่บริเวณโรงเรียนบ้านโคกลอย หมู่ที่ 4 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งให้ส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ นำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก เป็นการลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งกิจกรรมการให้บริการประกอบไปด้วย การมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน มีการนำบริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ จำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด บริการด้านแรงงาน บริการด้านทะเบียนรถ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การช่วยเหลือทางสังคม และอื่นๆอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีประชาชนไปเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก
           ในส่วนของการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดบุรีรัมย์ได้ระดมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ อ.ประโคนชัย และอำเภอใกล้เคียง ร่วมให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทย บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สานต่อพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงพระราชทานทุนแรกเริ่มก่อตั้งมูลนิธิแพทย์ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย อาสาสมัคร เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ตามความจำเป็น เดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีสภาพทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก หรือไม่สามารถเดินทางไปรับบริการจากสถานพยาบาลได้ เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเหล่านั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก