ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการบริการประชาชนที่อำเภอสามชุก

วันที่ลงข่าว: 21/12/18

          จังหวัดสุพรรณบุรี นำหน่วยงานราชการออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ที่อำเภอสามชุก

          ที่ศาลาการเปรียญวัดกระเสียว อำเภอสามชุก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายก เหล่ากาชาดจังหวัด นำหน่วยงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกกระทรวงทบวงกรม ออกให้บริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล ตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ และมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน และมอบสนามเด็กเล่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับโรงเรียนวัดกระเสียว เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายจิระศักดิ์ ชำนาญภักดี นายอำเภอสามชุก กล่าวให้การต้อนรับ

          นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพื่อให้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สู่ความยั่งยืน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 10 เรื่อง ควบคู่กับการดำเนินงานตามโครงการ “ หน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน“ หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

          ส่วนหน่วยงานราชการที่ออกให้บริการประชาชนก็มี หน่วยงานทหาร จาก กอ.รมน.จังหวัด มาบรรยายให้ความรู้เพื่อความสุขแก่ประชาชน อุตุนิยมวิทยาจังหวัด แจ้งข่าวอากาศในฤดูหนาวนี้ ชลประทานจังหวัด บรรยายให้ความรู้ในเรื่องน้ำในฤดูแล้งที่จะมาถึง พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ นำร้านสินค้า OTOP มาจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านในราคาถูก สำนักงานประมงจังหวัดมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ประชาชน พานิชจังหวัด นำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ขนส่งจังหวัดมาบริการเรื่องการต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พลังงานจังหวัดสาธิตการประหยัดพลังงานบริการตัดผมฟรีจากชมรมเสริมสวยสุพรรณบุรี ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสามชุกนำหน่วยงานปกครองมาบริการทำบัตรประชาชน วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี นำนักเรียนมาซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ฟรีและยังมีหน่วยงานราชการอีกมากมายที่มาให้บริการในครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก