ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ลงข่าว: 21/12/18

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปี 2561 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี และมีภาคีเครือข่ายผู้ร่วมจัดกิจกรรมและร่วมงาน ได้แก่ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เครือข่ายองค์กรคนพิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน จํานวนกว่า 400 คน

          นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้หัวข้อ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.2570) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการต้นแบบจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 คน, มอบรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่งคนพิการ (วีวแชร์), มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน, มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานที่ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประจำปี 2561 จำนวน 10 องค์กร, มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ หน่วยงาน องค์กร ที่มีการจ้างงานและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการประจำปี 2561 ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 จำนวน 6 องค์กร, มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูบุคคล หน่วยงาน/องค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ, การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมด้านคนพิการ, ผลงานและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ กิจกรรมนันทนาการและการมอบของที่ระลึกแก่คนพิการที่มาร่วมงาน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก