ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับลาว ยกระดับความสัมพันธ์และเน้นย้ำเรื่องการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ

วันที่ลงข่าว: 20/12/18

          ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับลาวที่มีมาอย่างยาวนานสมดั่งคำว่าเมืองพี่เมืองน้องและนับวันความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อผู้นำไทยกับลาวมีความชัดเจนว่าจะยกระดับความสัมพันธ์และเน้นย้ำเรื่องการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ

          นโยบายการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อของรัฐบาลชุดนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะการพัฒนาการเชื่อมโยงภายในประเทศไทยเพียงเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญถึงการเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เห็นได้จากผลการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 3 หรือ JCR ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หยิบยกประเด็นการการยกระดับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน ตามแผนแม่บทอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ ACMEC พร้อมสนับสนุนให้ สปป.ลาว หลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดด้วยการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย-ลาว ซึ่งที่ประชุมก็ได้เห็นพ้องร่วมกันในการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคทั้งด้านความมั่นคง เห็นชอบร่วมกันบริหารจัดการชายแดน ทั้งการปราบปราบยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ด้านเศรษฐกิจ เน้นการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อตามแผนแม่บทอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ ACMECS โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางกายภาพทั้งทางบกและทางน้ำ รวมถึงส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวไทย-ลาว เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่ออาเซียนและภูมิภาค

          และหนึ่งในตัวอย่างของการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ ที่ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดชั้นนำของประเทศและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางถนน ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน และสามารถเชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาว ได้สะดวก แต่ยังพบปัญหาด้านการขนส่งและจราจรติดขัดเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ๆ โดย สนข. ได้มีการออกแบบเบื้องต้นโครงการนำร่อง รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีและจุดจอดแล้วจร หรือ TOD และจัดทำแผนการจัดการจราจร เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งการออกแบบโครงการนำร่องระบบขนส่งสาธารณะหลักในเขตเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตอบโจทย์ความต้องการเดินทางของประชาชนให้เกิดการเดินทางเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว บุคคลทุกช่วงวัย รวมทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการรายงานความคืบหน้าโครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำทางความคิด ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชน เพื่อจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดอุดรธานี มีความสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในในพื้นที่ ที่สำคัญต้องได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก