ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

วันที่ลงข่าว: 17/12/18

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบริการลูกค้า ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท หนองคาย และเยี่ยมชมระบบเคเบิลบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบริการลูกค้า ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท หนองคาย พร้อมรับฟังการ และเยี่ยมชมระบบเคเบิลบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว ณ สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองคาย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาค (ASEAN Digital Hub)

           การดำเนินงานระบบเคเบิลบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น มีเสถียรภาพและมีความจุเพียงพอ สามารถรองรับความต้องการของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ซึ่งจะส่งผลให้เป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน

โดยขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ 1,770 Gbps ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและการร่วมก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ที่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความจุเบื้องต้นจากประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ รวม 200 Gbps

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก