ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผย ไทยพร้อมสานต่ออาเซียน และข้อริเริ่มด้านนวัตกรรม

วันที่ลงข่าว: 17/12/18

           นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดหนองคาย -บึงกาฬ ถึงความพร้อมของไทยในการเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 ว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมแล้ว ตั้งแต่ที่รับไม้ต่อจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการเริ่มต้นการเป็นประธานอาเซียนจะเริ่มต้น ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ความพร้อมดังกล่าวนี้หมายถึง การเป็นผู้นำในการประชุมต่างๆ ขณะนี้ อาเซียนเป็นที่กล่าวขวัญถึงของนานาประเทศ ประเทศใหญ่ๆ ของโลกไม่ว่า จะเป็นสหรัฐอเมริกา EU ทั้ง 28 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ล้วนแล้วแต่มาปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนเป็นประจำทุกปี และผู้นำแต่ละประเทศจะเดินทางมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในระดับผู้นำสูงสุด ที่มีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน และในระดับรัฐมนตรี ณ วันนี้ศูนย์รวมความสนใจของอาเซียนเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นในความเป็นประธานอาเซียน ซึ่งมีความพร้อมที่จะดูทั้ง 3 เสาหลักของอาเซียน คือ เสาสังคม วัฒนธรรม, เสาเศรษฐกิจ, และเสาการเมือง ความมั่นคง สิ่งเหล่านี้ มีหลายเรื่องที่เป็นรูปธรรม คือ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีความพร้อมในทุกด้านแล้ว ส่วนทางด้านการเมือง ความมั่นคง มีเรื่องที่เราคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์และน่าจะทำให้เกิดคุณค่า กับภูมิภาคของเราได้ อย่างน้อยที่สุดคือ คุณค่า ด้านความสงบเรียบร้อย และสันติสุข หากเกิดขึ้นในภูมิภาคได้ จากการที่ไทยมีส่วนในการเป็นประธานอาเซียน ย่อมส่งผลให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งเอเชีย ไม่ใช่เฉพาะคนในอาเซียนเท่านั้น ด้านการสานต่อ สิ่งที่ประธานอาเซียนเดิมคือสิงคโปร์ได้ทำ และข้อริเริ่มใหม่ของไทยคือ การสร้างนวัตกรรมนั้น มีหลายส่วนที่ต้องเกิดความยั่งยืน ข้อริเริ่มของไทยเรา ในการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ภายใต้คำขวัญ หรือ Theme ที่ว่า "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" คือการเป็นหุ้นส่วนคือความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย คือฝ่ายของไทยเราเอง และฝ่ายของอาเซียนทั้งหมด และการสร้างความยั่งยืน คือ ทำทุกอย่างให้ต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนลงแรง การใช้ทรัพยากรต่างๆ ซึ่งไม่ควรจะหยุดลงเพียงแค่ภายหลังจากที่ไทยหมดวาระการเป็นประธานอาเซียนไปแล้ว แต่ต้องมุ่งไปถึงความยั่งยืนด้วย ซึ่งลำพังประเทศไทยไม่สามารถทำได้ แต่ต้องร่วมกันสร้างไปด้วยกันในภูมิภาคอาเซียน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก