ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: กสทช.อัดงบอุ้มคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 07/12/18

          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service: TTRS)ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) กรอบวงเงินงบประมาณ 478,095,475 บาท ขณะเดียวกัน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมโดยได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. กรอบวงเงินจำนวน 92,301,745 บาท ด้วย

 

ที่มาของข่าว หนังงสือพิมพ์แนวหน้า วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก