ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปีใหม่และของขวัญปีใหม่จากกระทรวงต่างๆ

วันที่ลงข่าว: 07/12/18

          กระทรวงการคลังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคภายในประเทศด้วยการใช้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นความต้องการผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีราคาตกต่ำ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการเรียนรู้ทางหนังสือ และส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติมาตรการช้อปช่วยชาติ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึง 16 มกราคม 2562 ในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซื้อสินค้าในช่วงดังกล่าวทั้ง 2 ปีภาษี จะได้รับลดหย่อนตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกัน 2 ปีภาษีแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท โดยผู้ซื้อสินค้าจะต้อง ขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบที่ระบุรายการสินค้า สินค้าทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ 1.ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน ที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายและได้ซื้อยางล้อดังกล่าวจากผู้ผลิตที่ซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย อันเป็นวัตถุดิบยางที่การยางแห่งประเทศไทยรวบรวมหรือรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2.หนังสือ รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลและต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป 3.สินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและต้องระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ยังพร้อมใจกันส่งมอบความสุขในช่วงปีใหม่ให้แก่ประชาชนเพิ่มเติมดังนี้         
          กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ “บำบัดทุกข์ 9 โครงการ บำรุงสุข 13 โครงการ” เช่น ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปฯ MOI 1567 สะดวกและรวดเร็ว / แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน / การนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินเพิ่มเติมในอีก 3 เส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวสำคัญ รวมระยะทาง 385 กิโลเมตร คือถนนนานาเหนือ ถนนวิทยุ และถนนสาธุประดิษฐ์ เป็นต้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของขวัญปีใหม่แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ เช่น ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium จ.ชลบุรี ตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562 / ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เริ่ม 22 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562 / กิจกรรมดูดาวฟรีที่หอดูดาวภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง และที่ AstroPark จ.เชียงใหม่ / โรงเรียนผู้สูงอายุป้องกันอัลไซเมอร์ / แจกคู่มือการบริหารจัดการน้ำ

          กระทรวงยุติธรรม มอบของขวัญปีใหม่ด้วยการ การลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม การให้บริการความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย การบริการงานยุติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ การบริหารงานยุติธรรมผ่านเทคโนโลยีกระทรวงพาณิชย์ มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยโครงการเทใจ...มอบความสุขเทศกาลปีใหม่ ช่วงเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 เช่น งานลดหนัก จัดเต็ม New Year Grand Sale ณ ห้างทั่วประเทศ 13,500 สาขา / มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค / งานค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม ลดราคาสินค้า 20 – 50% / ลดราคาสินค้าออนไลน์thaitrade.com30% เป็นต้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบของขวัญปีใหม่ “พม. เติมสุข ทั่วไทย 2562” เช่น ทุกสิทธิคนพิการผ่านบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ / มอบบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง 2,562 หลัง / บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ ปรับปรุงซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจน / เว็บไซต์รวมใจยุติความรุนแรง / ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบของขวัญปีใหม่ ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์สิรินทร จ.กาฬสินธุ์ และศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ.ขอนแก่น / ลดราคาที่พักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 10% ในพื้นที่สวนป่าแม่ยาว แม่ซ้าย จ.เชียงราย สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก สวนป่าแม่ละเมา จ.ตาก สวนป่าทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สวนป่าเกริงกระเวีย จ.กาญจนบุรี และสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ / เร่งรัดการยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์ ในต้นปี 2562 / ลดราคาผลิตภัณฑ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก) ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562 เป็นต้นกองทัพบกและ วช. ร่วมกัน มอบของขวัญปีใหม่ พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 20 ศูนย์ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและประชาชน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก