ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ลงข่าว: 07/12/18

          การแสดงศิลปการฟ้อนรำ และการเต้น ก่อนพิธีเปิด ซึ่งถ้าไม่บอกก็คงจะไม่รู้ว่า นักเรียนที่แสดงเหล่านี้ทั้งหมด เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยิน หรือ หูหนวกมาตั้งแต่กำเนิด และ เป็นใบ้ ซึ่งจะไม่ได้ยินเสียงดนตรีประกอบการแสดง แต่จะอาศัยการสังเกตจากอาจารย์ผู้ควบคุมและให้สัญญาณอยู่หน้าเวที ว่าให้หมุนตัว ให้แสดงท่ารำต่างๆ ตามที่ได้ฝึกซ้อมมา ซึ่งทุกชุดการแสดงสามารถทำได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนจากที่ฝึกซ้อมมาเลยทีเดียว

          งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการเอาทีมตัวแทนของแต่ละประเภทวิชาการศิลปหัตถกรรมในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจัดแข่งขันกันที่จังหวัดเจ้าภาพ ซึ่งปีนี้คือจังหวัดบุรีรัมย์ กระจายออกไปยังโรงเรียนต่างๆ รวม 11 อำเภอ สำหรับกลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งบกพร้องทางการเห็น การได้ยิน บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการพูดและภาษา บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ ออทิสติก บุคคลพิการซ้อน นำมาจัดแข่งขันที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีการประกวดทักษะความสามารถหลากหลาย อาทิ การแข่งขันร้อยมาลัยสองชาย การจัดดอกไม้สด การจัดสวนแบบถาดแห้ง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ การแกะสลักผักผลไม้ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซองและ อื่นๆอีกรวม 41 กิจกรรมหลัก 149 กิจกรรมย่อย ใช้เวลาในการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคมนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก