ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เชิญชวนทุกภาคส่วนปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 06/12/18

          เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว่า เพื่อให้การทำหน้าที่ประธานอาเซียนและการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 2562 ของประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของประเทศเจ้าบ้านที่ต้องให้การต้อนรับผู้นำประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ได้รับความสะดวก ปลอดภัย เกิดความประทับใจในสภาพบ้านเมือง ประเพณี วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย จึงให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐดูแลปรับปรุงอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนดูเเลพื้นที่สาธารณะและถนนในบริเวณใกล้เคียงให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย รวมทั้งประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน ณ อาคารสถานที่ดังกล่าวให้เหมาะสม สวยงาม และขอความร่วมมือให้ประชาชนและเอกชนทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการในทำนองเดียวกันกับภาคราชการดังกล่าวด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก