ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดขอนแก่น ได้รับประกาศรับรองเป็น นครแห่งผ้าไหมมัดหมี่โลก

วันที่ลงข่าว: 06/12/18

          ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้ามัดหมี่โลกและเสวนา 2018 : สืบสานภูมิปัญญาสู่อนาคต World IKAT Textiles Symposium (WITS) 2018 : Tying Heritage for the Future จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น โอกาสนี้ Dr.Ghada H. Qaddumi) President WCC Asia Pacific Region ได้เป็นผู้แทนสภาหัตถกรรมโลก มอบใบรับรองขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ และเสื้อครุย แด่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยและจังหวัดขอนแก่น ในการนำเสนอวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย ในเรื่องผ้ามัดหมี่ ความเป็นชุมชนผ้ามัดหมี่ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ สืบทอดภูมิปัญญาอันเข้มแข็ง เพื่อนำเสนอต่อสายตาชาวโลกและเชื่อมโยงกับประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก การรับรองให้ขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไหมมัดหมี่จังหวัดขอนแก่น นำเงินตราเข้าประเทศไทย

          ทั้งนี้ สภาหัตถกรรมโลก โดยสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไหม( THTA) และสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (AHPADA) จัดขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไหมมัดหมี่ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยเครือข่ายผู้ประกอบการผ้าไหมมัดหมี่ "Word Ikat Textile Society" ที่เชื่อมโยงกับนักธุรกิจจากสภาหัตถกรรมโลก และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดขอนแก่นให้สอดคล้องกับการเป็น MICE CITY และจังหวัดขอนแก่น ยังได้รับการประกาศรับรองเป็น "นครแห่งผ้าไหมมัดหมี่โลก" ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก