ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 “ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ลงข่าว: 04/12/18

          วันที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการบรรยายและเสวนาประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5 ร่วมด้วย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 38 แห่งทั่วประเทศ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา

          ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวัย” ครั้งที่ 5 สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ส่งเสริมศักยภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายในและต่างประเทศ และเชิดชูยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ

          กิจกรรมในงานประกอบด้วย การศึกษาดูงานเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการค้าขายและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน มะริด สิงขร ตะนาวศรี และศึกษาตามเส้นทางท่องเที่ยวเกลือทะเล และในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนกองทุนการศึกษาและโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริฯ การแสดงนิทรรศการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก