ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานน่านร่วมกับจังหวัดน่านเปิดโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลด โลก ร้อน

วันที่ลงข่าว: 03/12/18

          ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เปิดกิจกรรมโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัด จัดเก็บเศษขยะใบไม้ กวาดลานวัด ทำความสะอาดห้องสุขา ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ให้เกิดการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม การงดใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากโฟมและพลาสติก อาทิ กล่องอาหาร แก้วน้ำ หลอด ร่วมรณรงค์การงดรับถุงพลาสติกจากร้านค้า และใช้ถุงผ้าใส่สินค้าแทน หรือการนำปิ่นโตไปเป็นภาชนะ สำหรับใส่อาหารที่ซื้อจากร้านค้า เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน อาสาสมัคร และนักท่องเที่ยว จำนวนประมาณ 350 คน

          ทางด้าน ว่าที่ ร.ต.ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจ กรรมโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่ง ที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ประชาชน อาสาสมัคร และนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ดีให้แก่จังหวัดน่าน อีกทั้งมีการสร้างการรับรู้ และร่วมรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อันจะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้

          ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านได้จัดขึ้น โดยมีแนวโน้มและอัตราการเติบโตทางการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดผลกระทบกับแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมนี้เป็นการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) รวมทั้งเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง และเพิ่มศักยภาพความพร้อมการจัดงานครบรอบ 666 ปี เวียงภูเพียงแช่แห้ง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี ที่จังหวัดน่านได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ อันดับที่ 1 “ASEAN Clean Tourist City Standard” หรือมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน ในเวทีการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก