ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมไทยและปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 26/11/18

            นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมติดตามความคืบหน้าด้านการต่างประเทศ ได้นำผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีมติรับรองให้ปี2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการประกาศ ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมไทย และปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนร่วมด้วย โดยมอบหมายให้สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมปีแห่งวัฒนธรรมไทยและปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนด้านต่างๆ เช่น การแสดงโขนเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ไทยเสนอโขนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ การจัดทำหนังสือมรดกวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน รวมถึงศึกษาแนวทางการทำข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ ตลอดจนการจัดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ

            พร้อมทั้งให้กำหนดแผนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านนโยบายและการบริหารงานวัฒนธรรม อาทิ ด้านการส่งเสริมภาพยนตร์ไทยไปสู่ตลาดโลก การส่งเสริมเด็กไทยให้สามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก