ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"แรงงาน-พม."ร่วมถกปิดช่องโกงเงินคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 14/11/18

          กกจ. ถก พก. ทบทวนอำนาจดูแลคนพิการให้มีความชัดเจน ปิดช่องการทุจริตของขรก. พร้อมร่วมหาทางช่วยเหลือคนพิการมีงานทำ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน(กกจ.) และ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ตามมาตรา 33 และ 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2556  ในวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุม

          โดย นางเพชรรัตน์ เปิดเผยถึงผลการหารือ ว่า จากการดำเนินงานด้านส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการตามมาตรา 35 นั้น ปัจจุบันมีการร้องเรียนจากสมาคม/องค์กรด้านคนพิการว่ามีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการบางรายไม่ได้รับสิทธิครบถ้วนตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดตามที่ปรากฏเป็นข่าวที่ผ่านมานั้น ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว และได้สั่งการให้กกจ.เร่งช่วยเหลือแก้ไขเพื่อให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ และได้รับสิทธิครบถ้วนตามกฎหมาย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทบทวนขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการทำงานด้านส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมแก่คนพิการ ปัญหาช่องทางในการทุจริตทั้งในส่วนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานคนพิการ

          นางเพชรรัตน์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุมได้ข้อสรุปให้มีการตั้งคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 พิจารณากระบวนการทำงานร่วมกันในการตรวจสอบการได้รับสิทธิของคนพิการตามมาตรา 35 และพิจารณาการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กกจ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) นอกจากนี้การหารือในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิของคนพิการ รวมทั้งเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้นจะประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อสรุปแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ จะได้นำเสนอปลัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  เพื่อพิจารณาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำงานระหว่าง 2 กระทรวง โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและสิทธิประโยชน์ของคนพิการต่อไป

ที่มาของข่าว https://www.dailynews.co.th/politics/676820
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก