ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ดานิลี่ ยืนหยัดสนับสนุน มจธ. ในโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง

วันที่ลงข่าว: 12/11/18

          ดร. บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด รับมอบโล่จาก รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5 โดยมีผู้ร่วมเข้าโครงการจำนวนทั้งสิ้น 51 คน ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 2561 ดานิลี่ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมและยืนหยัดสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป

          ในงานนี้ ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดานิลี่ จำกัด ได้กล่าวแสดงเจตนารมย์และความรู้สึกว่า บริษัทให้ความสำคัญด้านการพัฒนาสังคมในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้ร่วมกับ มจธ.เป็นปีที่ 5 เพื่อจะสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการสร้างศักยภาพให้กับคนพิการในระยะยาว โดยภาพรวมที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะสามารถสร้างความรู้ พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับคนพิการได้ ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือความสุขของผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่อยากกลับมาเข้าร่วมโครงการอีก และหลังจากจบโครงการได้รับการตอบรับจากสถานประกอบเป็นอย่างดี ทำให้คนพิการมีรายได้ และเกิดความภาคภูมิใจ มีกำลังใจที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตามแนวคิดของเราที่ว่า เปลี่ยนภาระเป็นพลัง โครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบให้กับภาคเอกชน ภาคการศึกษา หน่วยงานอื่นๆ และที่สำคัญนอกเหนือจากการพัฒนากลุ่มคนพิการที่เข้าอบรมโครงการนี้ เงินสนับสนุนที่เหลือจากการดำเนินกิจกรรมจะนำเงินเข้ากองทุน มจธ. เพื่อที่จะสนับสนุนงานวิจัยให้กับนักวิจัย นักศึกษา พัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องขึ้นไป

          โครงการนี้เป็นทางเลือกในการรับคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมายมาตรา 35 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และยังได้มีส่วนช่วยคนพิการให้มีศักยภาพที่จะทำงาน และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ สำหรับผู้ปกครอง และคนพิการ อยากให้เปลี่ยนความคิดที่ว่าเป็นภาระของสังคม และมีความตั้งใจ มาเข้าร่วมโครงการนี้แล้วจะเห็นว่าคนพิการมีความสามารถ สร้างคุณค่ากับสังคม ครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลัง ช่วยสังคม ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป

          (พิธีปิดงานโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5 วันที่ 30 ตุลาคม 2561)

 

ที่มาของข่าว https://www.ryt9.com/s/prg/2912330
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก