ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรี ระบุ สมาชิกอาเซียนต้องร่วมกันพัฒนาด้านการขนส่งอาเซียน ให้เป็นหัวใจสำคัญเพิ่มขีดความสามารถให้กับภูมิภาค

วันที่ลงข่าว: 09/11/18

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 และกล่าวเปิดการประชุมฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาของความร่วมมืออาเซียนกว่า 50 ปี ประเทศสมาชิกมีการดำเนินโครงการความร่วมมือก่อให้เกิดความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าจนเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งการขนส่งมีส่วนสำคัญทำให้เศรษฐกิจการค้าการลงทุนของอาเซียนมีความเจริญก้าวหน้าและจะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในอนาคต เพราะการขนส่งและความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้า แรงงาน ประชาชน การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อาเซียนจึงควรเร่งสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

          ด้านการขนส่งทางอากาศจะต้องร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่การเป็นตลาดการบินร่วมที่เข้มแข็ง นำไปสู่น่านฟ้าไร้รอยต่ออาเซียน

          ด้านการขนส่งทางบกจะต้องร่วมกันเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ โดยการเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมทางบก ทางรางที่ยังขาดหาย การบูรณาการโครงข่ายการขนส่งทางถนนในภูมิภาคอาเซียนที่มีความปลอดภัย โดยการปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงอาเซียน

          ด้านการขนส่งทางน้ำ จะต้องร่วมมือสู่การเป็นตลาดการขนส่งทางน้ำร่วมอาเซียน ส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ อีกทั้งต้องสนับสนุนการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยลดปัญหาอุปสรรคในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารนำไปสู่การขนส่งในอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ ควบคู่กับการส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันต้องมีความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา เช่นความร่วมมือกับจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนสหภาพยุโรปเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียน

         ในช่วงท้ายในโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ไทยจะผลักดันความร่วมมือทุกประเทศในทุกๆ เวที ครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติ นอกเหนือจากมิติของการขนส่งเพื่อให้อาเซียนมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกมีอำนาจในการต่อรองซึ่งจะส่งผลดี โดยเฉพาะด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว มีความร่วมมือและเดินหน้าไปด้วยกันอย่างบูรณาการและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก