ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเพชรบุรีนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ช่วยเหลือชาวบ้านและออกเยี่ยมผู้พิการอย่างใกล้ชิดที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ลงข่าว: 09/11/18

          เวลา 09.30 น.วันนี้ (8 พ.ย.61) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์ พอ.สว.หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมลงพื้นที่ชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

          นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และมอบยาชุดพระราชทาน พร้อมผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีให้แก่ราษฎร ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งนี้ มีผู้มาใช้บริการ ทั้งเข้ารับการรักษาโรคทั่วไป การแพทย์แผนไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ออกเยี่ยมผู้พิการอย่างใกล้ชิดอีกจำนวน 4 ราย บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะหร่างลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม

          จังหวัดเพชรบุรีได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นจังหวัด พอ.สว.เมื่อปี 2512 ในลำดับที่ 18 การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ในท้องถิ่นทุรกันดาร เส้นทางห่างไกลการคมนาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก