ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2561 ซึ่งเลื่อนวันจากเดิมมาจัดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

วันที่ลงข่าว: 09/11/18

          เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2561 ซึ่งเลื่อนวันจากเดิม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มาเป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ข้างเทศบาลเมืองกาญจนบุรี)

          นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จะมีกิจกรรมการออกร้านกาชาด ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควและลานข้างสนามกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดหารายได้สำหรับการดำเนินการตามภารกิจของเหล่ากาชาด ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ประสบภัยต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำแผนและโครงการเพื่อสาธารณกุศล และใช้สำหรับดำเนินงานตามภารกิจโครงการ กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

           เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้กำหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจ ประจำปี 2561 ขึ้น จากเดิมในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้เปลี่ยนแปลงเป็นวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-14.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ข้างเทศบาลเมืองกาญจนบุรี) อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับบริจาคสิ่งของจากส่วนราชการ อำเภอ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ที่มีใจเป็นกุศล ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของนำไปเป็นรางวัลในการออกร้านกาชาด ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561

          จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เป็นรางวัลในการออกร้านกาชาด ในงานวันรวมน้ำใจ ประจำปี 2560 ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก