ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ลงข่าว: 09/11/18

          นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองมาบตาพุดได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งรางวัลนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีนโยบายคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ผ้าไทย รางวัลที่ได้รับถือเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก