ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 09/11/18

           วันที่ 8 พ.ย.61  ที่ศูนย์การพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กพิการและครอบครัว โดยมีนายมณฑล ไกรวัฒนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี

           นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในจังหวัดสมุทรสาคร อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และในปีการศึกษา 2561 ได้ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 90 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยหวังว่าผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่านจะนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่านเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยตนเองได้

           ด้านผู้ปกครองที่ได้รับทุนการศึกษาต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมาหกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ จะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดกับบุตรหลาน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก