ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปลัดจังหวัดชัยนาท ระบุ ผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของจังหวัดชัยนาท สำเร็จตามแผน ประชาชนให้ความสนใจ และได้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของประชาชน

วันที่ลงข่าว: 08/11/18

          นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา จังหวัดชัยนาท ได้รับงบประมาณตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 3 แผนงาน รวม 19 โครงการ งบประมาณ 331,779,194 บาท ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนครบถ้วนตามโครงการต่าง ๆ แล้ว โดยแบ่งเป็น แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 17,892,460 บาท แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 9 โครงการ งบประมาณ 139,770,234 บาท และแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาชุมชน 2 โครงการ งบประมาณ 174,116,500 บาท โดยในแต่ละโครงการเป็นความต้องการของประชาชนผ่านการทำประชาคม โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยให้การสนับสนุน และแก้ไขปัญหาตามความเดือดร้อนของประชาชน โดยที่ผ่านมาพบว่ามีเรื่องร้องเรียนในโครงการต่าง ๆ บางส่วนแต่ผู้ร้องเรียนส่วนมากไม่ได้เข้าร่วมการประชาคม ในแต่ละเวที จึงไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการของชุมชน ซึ่งได้รับฟังปัญหา และอธิบายกระบวนการในการดำเนินโครงการ

          สำหรับความคืบหน้าในด้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ขณะนี้จังหวัดชัยนาทมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 64,232 คน และมีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 43,716 คน แต่มีผู้เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งหมด 19,816 คน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ผู้ลงทะเบียนใหม่ ที่เป็นผู้พิการติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 26,651 คน โดยกระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติและสรุปข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ภายในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก