ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วท.นครศรีธรรมราช มีนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็กมั่นใจว่า จบแล้วมีงานทำ โดยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขายานยนต์ เป็นสาขายอดนิยม

วันที่ลงข่าว: 05/11/18

           นายพยงค์ เขตวรรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2561 มีผู้สนใจเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น เป็นที่น่ายินดีวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เปิดสอน 10 สาขาวิชา มีนักศึกษา 4,100 คน สาขาที่นิยมเข้าเรียนต่อมากที่สุด คือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขายานยนต์ อีกสาขาที่เปิดใหม่จะเป็นโอกาสของเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ สาขาแม็คคาทอนิค และสาขาระบบราง จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 และอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายสำคัญให้ทุกสาขา ต้องลงนามความร่วมมือกับบริษัทเอกชนจัดการศึกษาร่วมกัน ในรูปแบบทวิภาคี เป็นหลักประกันว่า เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานในสถานประกอบการนั้นได้ทันที

          "ในอดีตที่ผ่านมา นักเรียนที่ไปฝึกงานที่บริษัท หลังจากจบการศึกษาแล้ว ทางบริษัทรับเข้าทำงาน ในสาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ และแมคคาทอนิก" นายพยงค์ เขตวรรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักเรียนที่จบการศึกษา ปวช. ปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          นายจิรเมธ เขียวบุญจันทร์ นักศึกษา ปวส. 2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังรักษาระบบขนส่งทางราง กล่าวว่า มาเรียนสายอาชีวศึกษา เพราะมั่นใจว่าจบแล้วมีงานทำ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก