ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จ.กาญจนบุรี เตรียมจัดงานยุวเกษตรกรโลก 1 พ.ย. 61 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุวเกษตรกรไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ลงข่าว: 30/10/18

          นายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเกษตรอาเซียน เปิดเผยว่า ตามประกาศปฏิญญากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันยุวเกษตรกรโลก ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุวเกษตรกร (4-H) ของทุกประเทศทั่วโลกให้เจริญก้าวหน้า

ซึ่งปีนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

          โดยภายในงาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ / ผลงานประจำกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน สถานีเรียนรู้ด้านการเกษตร อาทิ แอพพลิเคชั่นเพื่อการเกษตร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร การปลูกผักในภาชนะ ไม้ตัดส่งออกและการจัดดอกไม้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การขยายพันธุ์พืช รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง “วันยุวเกษตรกรโลก” พร้อมกันทั่วโลก พร้อมเผยแพร่การดำเนินงานยุวเกษตรกรไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงขอเชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก