ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAZA) ครั้งที่ 26 ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ลงข่าว: 30/10/18

          องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (The 26th Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA2018) โดยมี Dr.Lam Phan Viet ประธานสมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรนักอนุรักษ์จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศของสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการบ่งบอกถึงมาตรฐานทางด้านการบริหารจัดการสัตว์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก สำหรับการประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีนี้มีหัวข้อ "Impact of Zoos in saving species & nature education" เป็นการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการบริหารจัดการสวนสัตว์ในระดับสากล ด้าน นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นผู้นำด้านสวนสัตว์เพื่อการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล เป็นการสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งแสดงผลงานไปสู่ทั่วโลก เป็นสิ่งที่ทางองค์การสวนสัตว์ ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าประสบความความสำเร็จอย่างสูงสุด จนเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ ในระดับอาเซียน ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์ มีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล

          ทั้งนี้ สมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAZA เป็นการรวมกลุ่มกันของสวนสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ความรู้แก่สาธารณะชน กระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้ความสำคัญต่อคุณค่าของสัตว์ป่า

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก