ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

10 ชาติอาเซียนร่วมปฏิญญายอกยาการ์ตาใช้มิติวัฒนธรรมสร้างสันติภาพ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในเวทีโลกตลอดปีหน้า

วันที่ลงข่าว: 26/10/18

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้รับรองปฏิญญายอกยาการ์ตา ว่าด้วยการน้อมรับหลักการวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ และความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างเสาความร่วมมือด้านต่างๆ ส่งเสริมความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้ง พร้อมกับรับรองให้ปี 2562 เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียนตามที่ประเทศไทยเสนอ เพื่อใช้มิติวัฒนธรรมเป็นสื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีทุกระดับ

          โดยกำหนดกรอบการจัดกิจกรรมเนื่องในปีวัฒนธรรมอาเซียน เน้นความเชื่อมโยงทั้งในและภายนอกภูมิภาค อาทิ กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัญจรในประเทศคู่เจรจา อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และในทวีปยุโรป การเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมอาเซียนในเวทีการประชุมระหว่างประเทศโดยไทยจะเป็นผู้ประสานงานกับประเทศต่างๆ เบื้องต้นทางการจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ยินดีให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ

          ขณะเดียวกัน ไทยยังได้ประสานงานเชิญชวนประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาทั้งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี มาเยือนประเทศไทยและเยี่ยมชมการจัดแสดงงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก ที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้งขอความร่วมมือเผยแพร่วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งจัดทำเป็นภาษาต่างๆ อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก