ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ในจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ลงข่าว: 24/10/18

          วันที่ 23 ต.ค.61 เวลา 08.3 0 น. ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการมอบเงินในครั้งนี้

ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงาน องค์กร ที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- วัดวังขนายทายิการาม อำเภอท่าม่วง ซึ่งมีภารกิจดูแลผู้ป่วยติดเตียงแบบพักค้างที่วัด

- สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยพิบัติ

- กองทุนผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคที่ยากไร้และด้อยโอกาสได้เข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ จนหายขาดมากขึ้น

- สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม อำเภอด่านมะขามเตี้ย ซึ่งเป็นองค์กรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

สำหรับชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งจากนิสิตเก่าที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันประกอบกิจอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก