ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาลเตรียมจัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ

วันที่ลงข่าว: 24/10/18

          จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาลเตรียมจัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ

          นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้คนไทยทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งผู้สูงอายุยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงเตรียมจัดโครงการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีทักษะวิชาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและสนับสนุนให้สถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรม 18 รุ่น ใน 18 อำเภอ รุ่นๆ ละ 10 คน ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ 4 วัน รวม 20 ชั่วโมง และสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดเลือกเป็นวิทยากรจะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท ซึ่งจะเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีหนังสือรับรองภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ สามารถสมัครเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือผู้ที่ต้องการ เข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5311-2744-6 ต่อ 25 และ 26 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก