ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯ ปัตตานี ประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เมืองปัตตานี

วันที่ลงข่าว: 11/10/18

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เมืองปัตตานี

ที่ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เมืองปัตตานี มี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อทำความเข้าใจกับประชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยการจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง กลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ เป็นต้น เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที และจัดหาสถานที่เพื่ออพยพประชาชนเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น อย่างทันถ่วงที่

          ทั้งนี้ ได้กำหนดความพร้อมของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเนื่องจากอุทกภัย ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์หากเกิดภัยพิบัติขึ้น อำนวยการ รวบรวมรายงาน สรุปเหตุการณ์และสถานการณ์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย 1.ฝ่ายเตรียมการป้องกัน มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข่าวสารข้อมูล ประเมินสถานการณ์เตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ 2.ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่ระงับและบรรเทาภัย การกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดำเนินการอพยพประชาชน จัดการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย รักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่เกิดสาธารณภัย และ 3.ฝ่ายบูรณะฟื้นฟู มีหน้าที่บูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ใช้การได้ในเบื้องต้น การสงเคราะห์ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพของประชาชน สำรวจถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ทำนบและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ประมาณการค่าเสียหาย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก