ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รมว.พม เปิดงานครบรอบ 16 ปี กระทรวงพม.พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ มุ่งชูภาคธุรกิจเอกชนร่วมทำ CSR โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ลงข่าว: 09/10/18

             พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 16 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2561 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่เป็นเลิศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 รางวัล

            โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 16 ปี ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศ จำนวน 16 รางวัล โดยพิจารณาองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรม โปร่งใส มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร และสำหรับบุคลากร นอกเหนือจากสิทธิของทางราชการ และ องค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ จำนวน 16 รางวัล โดยพิจารณาบริษัทหรือภาคเอกชนที่มีผลการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก และดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พัฒนากลุ่มเป้าหมายในสังคมอย่างเหมาะสม

            นอกจากนี้สำหรับทิศทางการดำเนินงานของกระทรวง พม. ในปีงบประมาณ 2562 ยังคงมุ่งเน้น การเป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ เร่งทำงานเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา แต่จะเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องการทำข้อมูลมากขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรกระทรวงพม. ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อจะช่วยเหลือประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถมีงานทำ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก