ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนงานปี 2562 ใช้มิติวัฒนธรรมพัฒนาประเทศสร้างเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ลงข่าว: 24/09/18

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวมอบนโยบายการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2562 แก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล มุ่งเน้นการสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม สร้างรายได้และสังคมอยู่ดีกินดี เสริมสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศ เช่น สุดยอดผลงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 9 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกขมรดกของแผ่นดิน” การยกระดับงานเทศกาลประเพณีระดับท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ (ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ กระบี่ 2018) การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

          สำหรับในปี 2562 จะเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก การเสนอโขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก คาดว่าจะประกาศผลในปลายปีนี้ การประกาศมรดกภาพยนตร์ของชาติ ฟิล์มกระจกมรดกความทรงจำแห่งโลก กิจกรรมทูตสัญจร รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประธานอาเซียน

           จึงขอให้ทุกแห่งขับเคลื่อนการงานและร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนตลาดวัฒนธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 90 แห่งควบคู่ไปกับตลาดต้องชม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมตลาดงานวัดเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และการส่งเสริมให้ศิลปินพื้นบ้านมีพื้นที่ในการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก