ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม พร้อมผลักดันความร่วมมือสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 24/09/18

           พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การพัฒนาดิจิทัลของรัฐบาลจะเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน ในการสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการใช้งานระบบดิจิทัลซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำ Big Data มาขับเคลื่อนกระบวนการทำงานทุกมิติ และได้วางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วประเทศ บูรณาการข้อมูลภาครัฐ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง สังคม และเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งไปด้วยกัน

           ทั้งนี้การพัฒนาดิจิทัลของรัฐบาล จะต้องพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสมาร์ทซิตี้ เมืองใหม่เมืองอัจฉริยะ ด้วยการสร้างการรับรู้ของประชาชน โดยในปี 2562 ที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียน มีเป้าหมายที่จะพัฒนาดิจิทัล หรือโลกไซเบอร์ไปพร้อมกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งมิติด้านความมั่นคง การพัฒนาและภัยคุกคาม อย่างปลอดภัย และเชื่อว่าดิจิทัลจะเป็นตัวช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก