ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่เร่งพัฒนาคุณภาพแรงงาน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ลงข่าว: 19/09/18

          แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เร่งพัฒนาแรงงานยุคใหม่พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

          นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดแรงงานต้องเผชิญกับการเข้ามาแทนที่ของสมาร์ทเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกภาคการผลิต เช่น หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และแอปพลิเคชั่นอัจฉริยะต่างเข้ามาทำงานแทนแรงงานมนุษย์ของภาคเอกชนอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ดังนั้นอนาคตของ ส่วนทางด้านสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ยังเป็นด้านที่สร้างรายได้หลัก ถึงร้อยละ 60 เนื่องจากเป็นงานที่ต้องมีใจรักในการบริการ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และใช้ทักษะความเชี่ยวชาญ ยังไม่สามารถพัฒนาปัญญาประดิษฐ์มาทำงานทดแทนในส่วนนี้ได้ มัคคุเทศก์นำเที่ยว การนวด สปา และการบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ หน่วยงานในกระทรวงแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการทุกแห่งในจังหวัด มีการวิเคราะห์วิจัยตลาดแรงงาน มีการจัดทำแผนหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยการเพิ่มทักษะด้านภาษา นอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาษาจีน และภาษาอาเซียนอื่นๆ ที่ต้องเรียนรู้ เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี และเพิ่มวินัยของแรงงานให้มีความอดทนสู้งาน โดยจัดทำแผนปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนากำลังคน มีการจัดระบบการศึกษาแบบทวิภาคี พหุภาคีที่สนับสนุนสถานประกอบการ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ เพื่อเร่งพัฒนาคนเชียงใหม่ให้สามารถปรับตัวและรองรับสถานการณ์ตลาดแรงงานโลกตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก