ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ก.แรงงาน พัฒนาทักษะการทำงานแรงงานในเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 10/09/18

          พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง กว่า 70 คน ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย โดยกล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ แผนงานความร่วมมือด้านต่างประเทศ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวนหนึ่งมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เป็นกลุ่มของวิทยากร ครูผู้สอน และหัวหน้างาน ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับแรงงานและขยายผลการฝึกอบรมไปยังประเทศของตนเอง ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในแต่ละประเทศ สิ่งสำคัญคือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน รวมถึงพัฒนากำลังแรงงานให้มีขีดความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก