ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชลบุรี ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และภาค 3 สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมกันจัดงานโชว์ศักยภาพนวัตกรรมการจัดการศึกษา และการผลิตบุคลากรร

วันที่ลงข่าว: 10/09/18

จังหวัดชลบุรี ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และภาค 3 สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมกันจัดงานโชว์ศักยภาพนวัตกรรมการจัดการศึกษา และการผลิตบุคลากรรองรับการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ที่วิทยาลัย อี.เทค. อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงผลสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการดำเนินงานขับเคลื่อน และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของประเทศ และประกอบด้วย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ) หรือ EEC ซึ่งการผลิตกำลังคนถือเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในภาคตะวันออก และของประเทศ

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและดำเนินการในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และภาค 3 ได้บูรณาการร่วมกันมาโดยตลอด ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป้าหมายของพื้นที่ภาคตะวันออก คือ “ความเป็นเลิศด้านการศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนำในอาเซียน”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีสร้างการรับรู้ และแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงการจัดการการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคตะวันออกรวม 8 จังหวัด ผ่านการแสดงนิทรรศการผลงานทางการศึกษา การสาธิตผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และผลการดำเนินงานโดยภาพรวม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ในการผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตลาดแรงงานที่ต้องการทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ที่มุ่งหวังเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศในระดับต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก